Rezervácia

Ubytovací poriadok

 1. V penzióne alebo v hoteli môže byť ubytovaný výlučne iba hosť, ktorý je na ubytovanie riadne prihlásený. Predloží príslušnému pracovníkovi penziónu alebo hotela ihneď po príchode občiansky preukaz, platný cestovný pas, alebo iný doklad totožnosti.
 2. Izba je hosťovi rezervovaná do 18.00 hod., ak nie je na objednávke určené inak.
 3. Izbu užíva hosť po dobu, ktorú si dohodol s pracovníkmi penziónu alebo hotela.
 4. V prípade, že nebola ubytovacia doba dopredu dohodnutá, ohlási hosť odchod najneskôr do 10.00 hod. a dovtedy izbu uvoľní.
 5. Ak sa hosť ubytuje pred šiestou ráno, uhradí cenu ubytovania aj za predošlú noc.
 6. Účet za ubytovanie a ostatné poskytnuté služby platí hosť v súlade s platným cenníkom.
 7. Ak hosť požiada o predĺženie ubytovania, môže mu byť ponúknutá aj iná izba, ako tá, v ktorej bol pôvodne ubytovaný.
 8. V rámci bezpečnosti sa kľúče od izieb odovzdávajú na recepcii, izby sa zabezpečujú alarmom.
 9. V izbe alebo spoločenských priestoroch penziónu alebo hotela nesmie hosť bez súhlasu vedenia robiť zmeny na zariadení, opravy a akékoľvek zásahy do elektrickej alebo inej inštalácie.
 10. V objekte penziónu a hotela, a zvlášť v izbe, nie je dovolené hosťovi používať vlastné elektrické spotrebiče. Toto nariadenie sa nevzťahuje na elektrické spotrebiče slúžiacej k osobnej hygiene hosťa, ako sú holiace prípadne masážne strojčeky, sušiče vlasov a pod.
 11. Po odchode zhasne hosť v izbe a jej príslušenstve svetlá, vypne všetky používané elektrospotrebiče, uzavrie vodovodné uzávery a dvere a kľúč odovzdá na recepcii.
 12. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené ponechávať deti bez dozoru dospelých v izbe a v ostatných spoločenských priestoroch.
 13. Hosťovi nie je dovolené brať do izby športové náradie a predmety, na úschovu ktorých je vyhradené miesto.
 14. V čase od 22.00 hod. do 7.00 hod. je hosť povinný dodržiavať nočný pokoj.
 15. Pre prijímanie návštev sú vyhradené spoločenské miestnosti penziónu alebo hotela. V izbe môže hosť prijímať návštevy len so súhlasom vedenia penziónu alebo hotela.
 16. Pri vážnom ochorení alebo zranení hosťa zaistí penzión alebo hotel poskytnutie lekárskej pomoci, prípadne prevoz do nemocnice.
 17. Psy a iné domáce zvieratá sa môžu zdržiavať v priestoroch penziónu alebo hotela len so súhlasom vedenia penziónu alebo hotela za predpokladu, že majiteľ hodnoverne preukáže dobrý zdravotný stav týchto zvierat.
 18. Pobyt zvieraťa sa účtuje podľa stanoveného cenníka.
 19. Hosť, ktorý je ubytovaný v penzióne alebo v hoteli, je povinný dodržiavať ustanovenia tohto ubytovacieho poriadku. V prípade, že ich závažným spôsobom poruší, má vedenie penziónu alebo hotela právo zmluvný pomer s ním ihneď zrušiť.
 20. Za škody spôsobené na majetku penziónu alebo hotela zodpovedá hosť podľa platných predpisov.
 21. Sťažnosti hostí a prípadné návrhy na zlepšenie činnosti ubytovacieho zariadenia prijíma vedenie penziónu alebo hotela. Kniha prianí a sťažností je k dispozícii na recepcii penziónu alebo hotela.
 22. Majiteľov áut upozorňujeme, aby si nenechávali v aute doklady a iné cenné veci.
 23. Hlavná brána penziónu sa uzaviera o 22.00 hod. Ak hosť opustí areál penziónu, prípadne sa doň vracia po tejto hodine, prosíme, aby to oznámil vopred na recepcii, prípadne použil zvonček umiestnený pri vstupe do areálu. Vstup do hotela je uzavretý taktiež od 22.00 hodiny. Na recepcii hotela je stála služba, preto prosíme klientov, ktorí sa na hotel vracajú v nočných hodinách, aby použili zvonček umiestnený pri hlavnom vchode do objektu hotela.
 24. Ak si hosť objedná pobyt, a z rôznych príčin musí náhle odísť, objednané služby mu budú účtované v plnej cene, aj v prípade, keď ich neužije.

V Liptovskej Sielnici dňa 01.04.2007.