Rezervácia

Ochrana osobných údajov

1. Všeobecné ustanovenia

Spoločnosť iconiX SE, Pionierska 1587/13, 831 02 Bratislava, IČO:51 157 250 ako prevádzkovateľ rešpektuje Vaše právo na súkromie a súkromie každej osoby, ktorá navštívi rezort, alebo použije našu internetovú stránku. Spoločnosť iconiX SE zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.

Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich osobných údajov, ktoré nám oznámite.

 

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov

Spoločnosť iconiX SE zbiera len tie osobné údaje, ku ktorých spracovaniu a využívaniu dá klient svoj dobrovoľný súhlas.

Pokiaľ nám dobrovoľne poskytnete osobné údaje, nepoužijeme ich, nespracujeme ich, ani ich neprevedieme nad rámec obmedzení právnych predpisov.

Vaše údaje spracúvame pri využívaní elektronickej komunikácie s Vami, na priamy marketing, zasielanie hodnotenia služieb hotela na cestovateľských portáloch či na evidenciu v našom programe stálych hostí. Tieto údaje sú potrebné na poskytnutie našich služieb Vám, na zaradenie Vás od súťaží, v poštovom styku s Vami, alebo podávaní informácií o pripravovaných podujatiach a akciách Villa Betula Resort***.

Vaše osobné údaje poskytneme tretej osobe výhradne vtedy, ak k tomu budeme nútení súdnym rozhodnutím alebo iným rozhodnutím verejnej moci.

 

3. Bezpečnosť

Villa Betula Resort*** uchováva Vaše údaje v bezpečí a prístup k osobným údajom majú len oprávnené a poučené osoby našej spoločnosti. Zabezpečujeme bezpečné IT prostredie a máme prijaté potrebné opatrenia na zamedzenie úniku osobných údajov, ktoré získame a spracúvame.

 

4. Osobné údaje detí

Spoločnosť iconiX SE nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako 14 rokov.

 

5. Vaše návrhy/pripomienky, osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov

Spoločnosť iconiX SE zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby určenej zákonom alebo udeleným súhlasom.

Samozrejme, kedykoľvek môžete požiadať o likvidáciu Vašich údajov. Ste oprávnený kedykoľvek odvolať Váš súhlas na spracovanie alebo využívanie Vašich osobných údajov s účinkami do budúcnosti. V týchto prípadoch, alebo ak máte akékoľvek iné návrhy v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, prosíme, pošlite nám e-mail alebo list na adresu: Villa Betula Resort***, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica, e-mail: anka@villabetula.sk.

Zároveň nás, prosím kontaktujte vyššie uvedenou cestou, ak chcete zistiť, či sme Vaše údaje uchovávali, a ak áno, aké. Vynasnažíme sa Vaše požiadavky vybaviť obratom.

 

6. Sociálna sieť Facebook

Naše webové stránky môžu obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“).

Takéto plug-in moduly predstavujú najmä Facebook tlačidlá ako „Like“ alebo „Páči sa mi“. Ak máte prístup na naše internetové stránky, ktoré sú vybavené takýmito modulmi plug-in, Váš internetový prehliadač vykoná priame pripojenie k serveru sociálnej siete Facebook a modul plug-in sa zobrazí na obrazovke prostredníctvom oznámenia vo vašom prehliadači. Plug-in bude informovať server spoločnosti Facebook Inc, ktoré z našich internetových stránok ste navštívili. Ak ste členom siete facebook a ste prihlásený na užívateľskom účte Facebook pri návšteve našej internetovej stránky, Facebook prepojí túto informáciu s Vašim užívateľským účtom na sieti Facebook. Využitie niektorej z plug-in funkcií (napr. kliknutie na „Like“ tlačidlo, uvedenie komentára), rovnako prepojí túto informáciu s Vašim užívateľským účtom na sieti Facebook. Ďalšie informácie o zbere a využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://www.facebook.com/policy.php.

Prepojenie Vášho užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku môžete prerušiť, ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej sieti Facebook pred návštevou našich internetových stránok.
 

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o:

 • Účele spracúvania osobných údajov
 • Kategórii spracúvaných osobných údajov,
 • Identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné
 • Dobe uchovávania osobných údajov: ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia,
 • Práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,
 • Práve podať návrh na začatie konania podľa,
 • Zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,
 • Existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.


Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak:

 • Osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,
 • Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov,
 • Osobné údaje sa spracúvajú nezákonne.

 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

 • Dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
 • Spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku,
 • Dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov.

 

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné. Právo na prenosnosť sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov nevyhnutných na splanenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.
 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie, vykonávané v rámci oprávneného záujmu prevádzkovateľa, vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.
 

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu , prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.
 

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyvňujú, pokiaľ sa to netýka osobných údajov nevyhnutných na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.
 

Dotknutá osoba má právo podať podnet na šetrenie v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov pokiaľ má podozrenie, že s jej osobnými údajmi je nakladané nezákonným spôsobom alebo ak spracovaním jej osobných údajov alebo porušením bezpečnosti spracovania osobných údajov došlo k porušeniu jej práv.
 

Prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ môže za podmienok ustanovených osobitným predpisom alebo medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná, obmedziť rozsah povinností a práv dotknutej osoby, ak je také obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť:

 • Bezpečnosť Slovenskej republiky,
 • Obranu Slovenskej republiky,
 • Verejný poriadok,
 • Plnenie úloh na účely trestného konania,
 • Iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky, najmä predmet dôležitého hospodárskeho záujmu alebo dôležitého finančného záujmu Európskej únie alebo Slovenskej republiky vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia alebo sociálneho zabezpečenia,
 • Ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • Predchádzanie porušeniu etiky v regulovaných povolaniach alebo regulovaných odborných činnostiach,
 • Monitorovaciu funkciu, kontrolnú funkciu alebo regulačnú funkciu spojenú s výkonom verejnej moci,
 • Ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb,
 • Uplatnenie právneho nároku,
 • Hospodársku mobilizáciu.

 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: anka@villabetula.sk

 

Newsletter

Poskytnutím e-mailovej adresy súhlasíte so zasielaním informácií o novinkách, produktoch prostredníctvom newsletteru a oboznámili ste sa s podmienkami ochrany osobných údajov spoločnosti iconiX SE, Pionierska 1587/13, 831 02 Bratislava, IČO:51 157 250 ako prevádzkovateľa Villa Betula Resort***. Spoločnosti iconiX SE, Pionierska 1587/13, 831 02 Bratislava, IČO:51 157 250 ako prevádzkovateľa Villa Betula Resort*** bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: anka@villabetula.sk

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: iconiX SE, prevádzkovateľ Villa Betula Resort***

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovania osobných údajov: 2 roky


Rezervácia

Poskytnuté osobné údaje budú použité len za účelom rezervácie ubytovania. iconiX SE (prevádzka Villa Betula Resort***) po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí likvidáciu osobných údajov. iconiX SE (prevádzka Villa Betula Resort***) zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: anka@villabetula.sk

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: iconiX SE, prevádzkovateľ Villa Betula Resort***

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovania osobných údajov: do skončenia pobytu

 

Registrácia

Poskytnutím osobných údajov súhlasím s ich použitím za účelom registrácie do vernostného systému. Spoločnosť iconiX SE, Pionierska 1587/13, 831 02 Bratislava, IČO:51 157 250 ako prevádzkovateľ Villa Betula Resort*** bude konať spôsobom, ktoré neodporuje zákonu č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
 

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu: anka@villabetula.sk

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: iconiX SE, prevádzkovateľ Villa Betula Resort***

Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nebude

Doba uchovania osobných údajov: 1 rok

 

Práva poskytovateľa osobných údajov:

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou na adrese: Villa Betula Resort***, Brnice 166, 032 23 Liptovská Sielnica.
 • Poskytovateľ má právo požadovať požadovať od iconiX SE (prevádzka Villa Betula Resort***) prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
 • Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozorného orgánu, na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č.: 18/20158 Z.z. o ochrane osobných údajov.